Rekrutacja do klas I Szkoły Podstawowej w Budzowie
z filią w Grodziszczu na rok szkolny 2018/2019

 

Rekrutacja do klas pierwszych prowadzonych przez Gminę Stoszowice na rok szkolny 2018/2019 odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).

Rekrutację do poszczególnych placówek przeprowadzi szkolna komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

Rekrutacją do klas pierwszych objęte są dzieci urodzone w roku 2011.

Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat jeżeli :
1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Kandydaci do klas pierwszych zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej przyjmowani są z urzędu na podstawie ZGŁOSZENIA (art.151, 152 Ustawa Prawo oświatowe) – mają zagwarantowane miejsce w szkole obwodowej.


ZGŁOSZENIE – wzór do pobrania: zgłoszenie do szkoły dziecka zamieszkałego w obwodzie [POBIERZ DOC].

Kandydaci spoza obwodu (jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami ) przyjmowani są na podstawie WNIOSKU składanego przez rodziców i kryteriów określonych w Uchwale Nr XXVII/187/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych przez Gminę Stoszowice dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.


WNIOSEK - wzór do pobrania wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu [POBIERZ DOC]

Poniżej publikujemy zgodnie z art. 154 ust. 3 oraz ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym wraz z dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia ich spełnienia i liczbą punktów możliwą do uzyskania oraz terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego.
Kryteria naboru przyjęte uchwałą nr XXVII/187/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 marca 2017 r. Uchwala_nr_XXVII_187_2017 [POBIERZ PDF]

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Szkołę Zarzadzenie_nr_9_2018 [POBIERZ PDF]

 

 

 

oferta.jpg

renia.jpg

 Wniosek o zapis do kl. I na rok szkolny 2017/18 [POBIERZ PDF]

Zgłoszenie dziecka do kl. I na rok szkolny 2017/18 [POBIERZ PDF]

 

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY  2016/2017

DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUDZOWIE

Z FILĄ W PRZEDBOROWEJ

               

Podstawa  prawna

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie MEN z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym , składu i szczegółowych zadań  komisji rekrutacyjnej,  szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1942)

3. Akta prawa miejscowego; uchwały, zarządzenia.

SZKOŁA

1. Od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci 7-letnie.

2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w 2016 r. kończy 6 lat, jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2015/2016, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej , wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

3. Kandydaci zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Przedborowej  są przyjmowani do klasy pierwszej z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców kandydata - nie podlegają oni postępowaniu rekrutacyjnemu.

Odpowiednio do prawa miejscowego od 01 września 2016 r. – Szkoła w Budzowie z filią w Grodziszczu 

Uchwała Rady Gminy  Stoszowice   nr XII/90/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej w Srebrnej Górze z filiami w Przedborowej oraz Stoszowicach i nadania statutu.    Uchwała Rady Gminy  Stoszowice   nr XII/92/2016 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół na trenie Gminy Stoszowic oraz określenia granic ich obwodów.                                  Uchwała Rady Gminy Stoszowice nr XII 90 2016 z dnia 22.01.2016 [pobierz PDF]                                    

4. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu. Mogą być przyjęci do klasy pierwszej, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego , jeżeli szkoła nadal dysponować  będzie wolnymi miejscami ( po przyjęciu wszystkich chętnych zamieszkałych w obwodzie szkoły). Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica kandydata. Odpowiednio do prawa miejscowego  od    01 września 2016 r. – Szkoła w Budzowie z filią w Grodziszczu  (  uchwały jw.)

5. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone Uchwałą Rady Gminy  Stoszowice . Ustalonym kryteriom zostały  przyznane określone liczby punktów - Uchwała Rady Gminy  Stoszowice   nr XII/95/2016 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Stoszowice

     Uchwała Rady Gminy Stoszowice nr 95 2016 z dnia 22.01.2016 [pobierz PDF]

6. Ustalony został harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym  oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych na rok szkolnym 2016/2017 - Zarządzenie  Wójta Gminy Stoszowice  w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oraz szkół podstawowych.  

     Zarządzenie Wójta nr 5 2016 z dnia 29.01.2016 [pobierz PDF]                                         

7. Dokumentacja:                                                                                                                                         - Zgłoszenia do Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Przedborowej  dla dzieci zamieszkałych w obwodzie należy składać w sekretariacie szkoły w terminie od 1.03.2016 r. do 18.03.2016 r. , tj. przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. Wzór Zgłoszenia dostępny  w sekretariacie szkoły oraz do pobrania poniżej w formie odnośnika

Wniosek o przyjęcie dziecka ( zamieszkałego poza obwodem szkoły) do Szkoły Podstawowej w  Budzowie z filią w Przedborowej ( odp. od 01.09. 2016  Szkoły Podstawowej w Budzowie z filą w Grodziszczu)  należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie od 21.03.2016 r. do 15.04.2016 r. Wzór Wniosku dostępny w sekretariacie szkoły oraz do pobrania poniżej w formie odnośnika.

 

Do pobrania:

Zgłoszenie dziecka do I klasy na rok szkolny 2016/2017 [pobierz PDF]

Wniosek o przyjęcie do szkoły dziecka spoza obwodu szkoły [pobierz PDF]