Rekrutacja do klas I Szkoły Podstawowej w Budzowie
z filią w Grodziszczu na rok szkolny 2018/2019

 

Rekrutacja do klas pierwszych prowadzonych przez Gminę Stoszowice na rok szkolny 2018/2019 odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).

Rekrutację do poszczególnych placówek przeprowadzi szkolna komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

Rekrutacją do klas pierwszych objęte są dzieci urodzone w roku 2011.

Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat jeżeli :
1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Kandydaci do klas pierwszych zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej przyjmowani są z urzędu na podstawie ZGŁOSZENIA (art.151, 152 Ustawa Prawo oświatowe) – mają zagwarantowane miejsce w szkole obwodowej.


ZGŁOSZENIE – wzór do pobrania: zgłoszenie do szkoły dziecka zamieszkałego w obwodzie [POBIERZ DOC].

Kandydaci spoza obwodu (jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami ) przyjmowani są na podstawie WNIOSKU składanego przez rodziców i kryteriów określonych w Uchwale Nr XXVII/187/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych przez Gminę Stoszowice dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.


WNIOSEK - wzór do pobrania wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu [POBIERZ DOC]

Poniżej publikujemy zgodnie z art. 154 ust. 3 oraz ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym wraz z dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia ich spełnienia i liczbą punktów możliwą do uzyskania oraz terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego.
Kryteria naboru przyjęte uchwałą nr XXVII/187/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 marca 2017 r. Uchwala_nr_XXVII_187_2017 [POBIERZ PDF]

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Szkołę Zarzadzenie_nr_9_2018 [POBIERZ PDF]

 

 

 

oferta.jpg

renia.jpg


 

 

               

Podstawa  prawna

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie MEN z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym , składu i szczegółowych zadań  komisji rekrutacyjnej,  szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1942)

3. Akta prawa miejscowego; uchwały, zarządzenia.