REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY  2017/2018

DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUDZOWIE

Z FILĄ W GRODZISZCZU

Druki zgłoszeń i wniosków do pobrania u nauczycieli przedszkoli, w siedzibie szkoły ul. H. Pobożnego 1 Budzów lub do pobrania poniżej. Terminy składania zgłoszeń 22.05.2017r.

oferta.jpg

renia.jpg

 Wniosek o zapis do kl. I na rok szkolny 2017/18 [POBIERZ PDF]

Zgłoszenie dziecka do kl. I na rok szkolny 2017/18 [POBIERZ PDF]

 

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY  2016/2017

DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUDZOWIE

Z FILĄ W PRZEDBOROWEJ

               

Podstawa  prawna

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie MEN z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym , składu i szczegółowych zadań  komisji rekrutacyjnej,  szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1942)

3. Akta prawa miejscowego; uchwały, zarządzenia.

SZKOŁA

1. Od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci 7-letnie.

2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w 2016 r. kończy 6 lat, jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2015/2016, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej , wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

3. Kandydaci zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Przedborowej  są przyjmowani do klasy pierwszej z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców kandydata - nie podlegają oni postępowaniu rekrutacyjnemu.

Odpowiednio do prawa miejscowego od 01 września 2016 r. – Szkoła w Budzowie z filią w Grodziszczu 

Uchwała Rady Gminy  Stoszowice   nr XII/90/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej w Srebrnej Górze z filiami w Przedborowej oraz Stoszowicach i nadania statutu.    Uchwała Rady Gminy  Stoszowice   nr XII/92/2016 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół na trenie Gminy Stoszowic oraz określenia granic ich obwodów.                                  Uchwała Rady Gminy Stoszowice nr XII 90 2016 z dnia 22.01.2016 [pobierz PDF]                                    

4. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu. Mogą być przyjęci do klasy pierwszej, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego , jeżeli szkoła nadal dysponować  będzie wolnymi miejscami ( po przyjęciu wszystkich chętnych zamieszkałych w obwodzie szkoły). Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica kandydata. Odpowiednio do prawa miejscowego  od    01 września 2016 r. – Szkoła w Budzowie z filią w Grodziszczu  (  uchwały jw.)

5. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone Uchwałą Rady Gminy  Stoszowice . Ustalonym kryteriom zostały  przyznane określone liczby punktów - Uchwała Rady Gminy  Stoszowice   nr XII/95/2016 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Stoszowice

     Uchwała Rady Gminy Stoszowice nr 95 2016 z dnia 22.01.2016 [pobierz PDF]

6. Ustalony został harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym  oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych na rok szkolnym 2016/2017 - Zarządzenie  Wójta Gminy Stoszowice  w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oraz szkół podstawowych.  

     Zarządzenie Wójta nr 5 2016 z dnia 29.01.2016 [pobierz PDF]                                         

7. Dokumentacja:                                                                                                                                         - Zgłoszenia do Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Przedborowej  dla dzieci zamieszkałych w obwodzie należy składać w sekretariacie szkoły w terminie od 1.03.2016 r. do 18.03.2016 r. , tj. przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. Wzór Zgłoszenia dostępny  w sekretariacie szkoły oraz do pobrania poniżej w formie odnośnika

Wniosek o przyjęcie dziecka ( zamieszkałego poza obwodem szkoły) do Szkoły Podstawowej w  Budzowie z filią w Przedborowej ( odp. od 01.09. 2016  Szkoły Podstawowej w Budzowie z filą w Grodziszczu)  należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie od 21.03.2016 r. do 15.04.2016 r. Wzór Wniosku dostępny w sekretariacie szkoły oraz do pobrania poniżej w formie odnośnika.

 

Do pobrania:

Zgłoszenie dziecka do I klasy na rok szkolny 2016/2017 [pobierz PDF]

Wniosek o przyjęcie do szkoły dziecka spoza obwodu szkoły [pobierz PDF]