Dnia 23.09.2013 rozpoczęły się zajęcia ortograficzne z projektu  „Bystry uczeń”.  Zajęcia dodatkowe wyrównujące szanse dla uczniów szkoły w Budzowie”

Wrzesień

Na pierwszych zajęciach uczniowie zapoznali się z celami i organizacją zajęć ortograficznych. Pogłębiali umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji, poznawali zasady korzystania ze słownika ortograficznego.

 

Październik

Przez kolejne tygodnie października doskonalono pisownię wyrazów „ó” wymiennym i niewymiennym. Zastosowane zostały techniki pamięciowe ( mnemotechniki) -łańcuchowa metoda skojarzeń oraz słowa –haki. Uczniowie poznali także zasady pisowni „u”. Dzieci układały rozsypanki wyrazowe, rozwiązywały rebusy, krzyżówki, śpiewały piosenkę ,która zawierała zasady ortograficzne.

 

Listopad

W listopadzie uczniowie utrwalali pisownię wyrazów „u”, „ó”. Uwzględnione zostały następujące zasady: pisownia rz po spółgłoskach b. p, d, t, g, k, ch, j, w; pisownia rz: wymiana rz na r; rz w zakończeniach –arz, -erz rzeczowników rodzaju męskiego .Dzieci uzupełniali zdania i wyrazy brakującymi wyrazami i literami. Uczniowie wykazywali aktywną postawną na zajęciach oraz zgodnie współdziałali w grupie.

 

Grudzień

Zimowe popołudnie rozpoczęło się od wyjaśnienia reguł ortograficznych pisowni ż wymiennym. Doskonalono umiejętności czytania ze zrozumieniem. Uczniowie rozwijali swoją wyobraźnię i spostrzegawczość, wzbogacali słownictwo poprzez układanie zdań i opowiadań. Wypełniali zadania, uzupełniali karty pracy mające na celu wyjaśniania poprawności pisowni wybranych wyrazów. Dużą przyjemność dzieciom sprawiło dobieranie przykładów ilustrujących daną zasadę ortograficzną.

 

Styczeń                 

Miesiąc styczeń był okresem podsumującym zdobyte umiejętności i wiedzę. Uczniowie ćwiczyli znajomość reguł ortograficznych z wykorzystaniem programu ortograficznego ”Reksio” i „Ortografia”. Czujność ortograficzną i spostrzegawczość wykazały dzieci podczas pisania testu cząstkowego.

Luty

Kolejny miesiąc to poznanie zasad pisowni z „ch” i „h”. Uczniowie doskonali pisownię wyrazów z pamięci oraz ze słuchu , w pracy wykorzystywano teksty z lukami, opracowano wspólny plakat ortograficzny. Dzieci chętnie i aktywnie uczestniczyli w zajęciach zauważając swoje postępy w nauce.