Klasy IV-VI, w ramach projektu "Z małej szkoły w wielki świat", realizowały następujące moduły:

Celem modułu „Bezpieczna szkoła” realizowanego w okresie od 25.09.2012do 31.10 2012 było kształcenie umiejętności tworzenia planów, poznanie zasad właściwego zachowania się w trakcie ewakuacji oraz poznanie oznakowań przeciwpożarowych w budynkach użyteczności publicznej.

            Podczas realizacji projektu rozwijane były kompetencje kluczowe, takie jak umiejętność rozumowania w sposób matematyczny, stosowania głównych zasad i procesów matematycznych (mierzenie, skala) w sytuacjach codziennych, umiejętność posługiwania się danymi naukowymi (oraz narzędziami i urządzeniami technicznymi) do osiągnięcia celu bądź podjęcia decyzji; umiejętność wyciągania wniosków na podstawie dowodów, świadomość skutków, jakie podejmowane działania mogą przynosić poszczególnym ludziom, ich społecznościom, a także całej Ziemi.

        

 

            Kolejnym modułem realizowanym w ramach projektu był:„Jakie tajemnice kryje gleba?” w okresie od 06.112012 do 21.12.2012. Celem głównym było poznanie budowy i właściwości gleby najbliższej okolicy oraz roli organizmów glebowych. Do celów szczegółowych zaliczyć należy rozpoznanie składników budowy gleby (części mineralne, organiczne, powietrze, woda), określenie,jakie czynniki wpływają na żyzność gleby, poznanie gleby w najbliższej okolicy i określenie jej żyzności, zrozumienie zależności między obecnością w glebie próchnicy, a jej żyznością, poznanie znaczenia różnych organizmów glebowych. Kompetencje kluczowe rozwijane podczas realizacji zadań to: umiejętność posługiwania się danymi naukowymi (oraz narzędziami i urządzeniami technicznymi) do osiągnięcia celu bądź podjęcia decyzji; umiejętność wyciągania wniosków na podstawie dowodów wrażliwośćna skutki, jakie podejmowane działania mogą przynosić poszczególnym ludziom, ich społecznościom, a także całej Ziemi.

           

            Kolejny moduł realizowany od 19.02.2013 do 28.03.2013 zatytułowany był „Zielone etykietki”, gdzie cel ogólny stanowiło zwiększenie świadomości konsumenckiej, natomiast szczegółowy to: poznanie etykiet energetycznych i recyklingu, rozpoznawanie urządzeń energooszczędnych, zrozumienie użyteczności „zielonych” etykiet zamieszczanych  na produktach codziennego użytku, oszczędne gospodarowanie energią elektryczną poprzez odpowiednie korzystanie z urządzeń, planowanie oszczędnych zakupów urządzeń RTV i AGD.

            Do kompetencji kluczowych rozwijanych podczas realizacji projektu należą: umiejętność rozumowania w sposób matematyczny oraz stosowania głównych zasad i metod matematycznych (mierzenie, skala) w życiu codziennym, umiejętność posługiwania się danymi naukowymi (oraz narzędziami i urządzeniami technicznymi),  do osiągnięcia celu bądź podjęcia decyzji; umiejętność wyciągania wniosków na podstawie dowodów.

                    

                                                         

            Celem modułu "Gra w samorząd" (realizowanego IX-X 2012r.) było zapoznanie się uczniów z zadaniami i funkcjonowaniem samorządu. Istotnym założeniem  projektu było oparcie go na ulubionych grach dzieci, co pozwoliło im uświadomić sobie edukacyjną wartość gier i zabaw. Uczniowie zaprojektowali i wykonali w grupach różnego typu gry planszowe, których treść była związana z funkcjonowaniem samorządu. Na zajęciach podsumowujących uczniowie grali w zespołach, wymieniając się swoimi grami.

 

           Celem modułu „Sołectwo – nasz samorząd” (XI - XII 2012) było poznanie funkcjonowania samorządu sołeckiego oraz zasad tworzenia i podziału funduszu sołeckiego.Podczas realizacji odbyło się spotkanie z sołtysem Budzowa, panią Joanną Chmiel, która chętnie i wyczerpująco odpowiadała na zadawane przez uczniów pytania.Uczniowie z poszczególnych wsi tworzyli portrety swoich sołtysów. Produktami  końcowymi projektu były plakaty zachęcające mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w samorządzie wiejskim oraz komiksy „Supersołtyska/supersołtys w akcji”

 

                  Pod koniec lutego 2013 rozpoczęto w Szkole Podstawowej w Budzowie z filią w Przedborowej projekt pod tytułem ,,My i nasi reprezentanci-partnerstwo w każdej sprawie’’. Ogólnym celem projektu było wzmocnienie postaw obywatelskich oraz rozwijanie wiedzy o formach reprezentacji i wpływie obywatela na działanie samorządu. W trakcie realizacji  projektu uczniowie złożyli petycję do gminy. W tym celu sięgnięto po wyniki  zeszłorocznych ankiet, w których badano opinie mieszkańców na temat funkcjonowania Gminy Stoszowice (tytuł zeszłorocznego projektu „Jak wpływać na gminę”). Jednym z problemów tam poruszonych był brak chodników w miejscowości Budzów, co wiązało się z bezpieczeństwem mieszkańców.Uczestnicy projektu napisali petycję oraz zebrali podpisy mieszkańców popierających tę inicjatywę.Pod koniec marca petycja została złożona w urzędzie Gminy Stoszowice. Zespól projektowy spotkał się również z dziennikarzem lokalnej gazety. Artykuł zatytułowany „Inicjatywa uczniowska” ukazał się w gazecie „Echo tygodnia” 16 kwietnia 2013r.

 

W zgodzie z naturą i tradycją

            W maju odbył się ostatni projekt społeczno-obywatelski klas IV-VI  „ W zgodzie z naturą i tradycją”zrealizowany w ramach programu „Z małej szkoły w wielki świat”. W ramach projektu uczniowie wykonywali zdjęcia  ukazujące naszą gminę w kontekście walorów krajobrazu przyrodniczego i kulturowego, a także historycznego.  Dzieci wykonywały zdjęcia w trzech miejscowościach: Srebrnej Górze, Budzowie i Jemnej. Produktem końcowym projektu są zdjęcia umieszczone na stronie internetowej oraz prezentacja stworzona przez uczniów.

[

[