Szkoła Podstawowa w Budzowie z filią w Przedborowej otrzymała zaszczytny tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”, który stanowi wyróżnienie dla placówek, przyczyniających się w istotny sposób do odkrywania i wspierania zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży.

       Jesteśmy dumni z tego, że do naszej szkoły uczęszczają uczniowie o wyjątkowych zdolnościach, którzy z pomocą nauczycieli i pedagogów wciąż rozwijają i doskonalą swoje niezwykłe pasje.

 

 
                                                                                       

PLATFORMA FRONTER I DZIENNIK ELEKTRONICZNY

            Już od kilku lat w naszej szkole, początkowo w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Srebrnej Górze, od ubiegłego roku w Szkole Podstawowej w Budzowie z filią w Przedborowej, realizowany jest projekt pt.: „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji”,współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

            Pierwsza część projektu polegała na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych  dla uczniów w zakresie wspierania ich indywidualnych zainteresowań i pomocy w postaci zajęć wyrównawczych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji kluczowych w obszarze matematycznym, przyrodniczym oraz ICT.

            W drugiej części projektu szkoła otrzymała tablicę interaktywną, 16 laptopów uczniowskich, 6 nauczycielskich, dostęp do platformy Fronter oraz dostęp do dziennika elektronicznego. Praca na platformie uatrakcyjniła zajęcia, nauczyciele i uczniowie mogą się bez trudu komunikować, wymieniać różne informacje, zadawać zadania, przesyłać ich rozwiązania i czytać stosowne komentarze.

            Za pomocą dziennika elektronicznego rodzice na bieżąco mogą śledzić postępy  swoich pociech, zwracać uwagę na frekwencję swojego dziecka na zajęciach lekcyjnych. Wychowawcy z kolei mają bezpośredni wgląd na wszystkich swoich wychowanków.

 

 

Nasza szkoła jest realizatorem programów promujących wiedzę ekologiczną i zdrowy styl życia

 

W roku szkolnym 2013/2014 kontyuujemy programy profilaktyczne:

Szkoła dla Ekorozwoju http://www.ekoszkola.pl/pl/

Program ten jest atresowany do uczniów klas I-VI

 

SZKOŁA DLA EKOROZWOJU

 

      Już od początku roku 2013/2014 w naszej szkole podejmowaliśmy działania związane z ekologią. Tematyka ekologiczna dominowała w tekstach piosenek, wierszy czy podczas uroczystości otwarcia szkoły oraz pasowania na ucznia. Klasa pierwsza posadziła już dwa drzewka: dąb szypułkowy oraz sosnę, upiększając w ten sposób otoczenie szkoły. Bierzemy udział w projektach ,,Z małej szkoły w wielki świat”, część realizowanych zajęć pomaga przybliżyć dzieciom środowisko przyrodnicze, a efekty pracy może oglądać cała społeczność uczniowska. W marcu 2013r. nasza szkoła rozpoczęła starania o zdobycie certyfikatu Zielonej Flagi w ramach programu ,,Eco-schools”. Powołaliśmy komitet roboczy w składzie: Dominika Szeluk, Tobiasz Zyguła, Piotr Palac, Szymon Oleksy, Kasia Kubacka, Bartosz Cwanek oraz chętni uczniowie z samorządu uczniowskiego, pan konserwator – Janusz Ślęzak, nauczyciele: Ewa Filipowicz, Aneta Tyniów, Edyta Dziuba, Małgorzata Maciejewska, oraz pani Dyrektor Irena Pachnicz. Pierwszym działaniem w ramach projektu było sporządzenie audytu środowiskowego. Kolejne to zapisanie regulaminu ekologicznego, w tworzenie którego zaangażowała się klasa IV oraz uczniowie klas I - III uczęszczający na kółko plastyczne. Akcja, która zaangażowała wszystkich uczniów to ,,sprzątanie świata’’ w ramach Święta Ziemi. Plac zabaw, boiska, trawniki pobliski park to teren naszych działań. Odbyła się również zbiórka elektroodpadów. Na kole plastycznym uczniowie przygotowali plakaty na których przedstawili ,,drzewo wesołe” oraz ,,drzewo smutne” pokazując zagrożenia jakie może nieść za sobą nieprzemyślana działalność człowieka. Dwa tygodnie maja 2013r. poświęcone były popularyzacji wiedzy na temat właściwej segregacji śmieci. Nasi uczniowie pod opieką pani Katarzyny Oleksy i Jolanty Kubickiej – Maculewicz na zebraniach wiejskich w naszej gminie prezentowali program artystyczny przybliżając tą tematykę. 

w roku szkolnym 2013/2014 otrzymaliśmy certyfikat LCAD (Lokalne Centrum Aktywności Ekologicznej); nadal staramy się o otrzymanie certyfikatu Zielonej Flagi.

 

Trzymaj formę: http://www.trzymajforme.pl

Program ten jest adresowany do uczniów klas V-VI.

Program edukacyjny „TRZYMAJ FORMĘ!" organizowany na poziomie krajowym przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Stowarzyszenie Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców i został zatwierdzony do realizacji przez Głównego Inspektora Sanitarnego 9 listopada 2006 roku. Realizacja programu uwzględnia kierunki działań określone przez Światową Organizację Zdrowia, a także Stanowisko Rządu RP w tym zakresie.

Celem programu jest:

• Poszerzenie wiedzy na temat zdrowego żywienia, zbilansowanej diety, aktywności ruchowej.
• Kształtowanie umiejętności niezbędnych do utrzymania dobrego zdrowia i kondycji fizycznej.
• Uświadomienie zagrożeń dla młodego organizmu: anoreksja, bulimia, otyłość.
• Propagowanie zdrowego trybu życia.
• Zwiększenie aktywności ruchowej poprzez aktywneuczestnictwo w zajęciach wychowania fizycznego i sportowych zajęciach pozalekcyjnych

 

Materiały do realizacji programu zostały przekazane przez Powiatową Stację Sanitarno-
Epidemiologiczną w Ząbkowicach Śląskich.

 

Moje dziecko idzie do szkoły. Jest on kierowany do uczniów i rodziców z klas pierwszych. Treścią programu jest:
• prawidłowe żywienie
• higiena przygotowywania posiłków
• zapobieganie nadwadze i otyłości
• propagowanie aktywności fizycznej
• higiena jamy ustnej
• ochrona wzroku
• prawidłowa postawa ciała
• prawidłowy rozwój mowy u dziecka
• przeciwdziałanie narażeniu na dym tytoniowy
• zapobieganie chorobom zakaźnym
• bezpieczeństwo dziecka
• zdrowie psychiczne


Materiały do realizacji programu zostały przekazane przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Ząbkowicach Śląskich

 

Nie pal przy mnie proszę, który jest adresowany do uczniów klas I-III SP oraz ich rodziców. Jego celem jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie oraz kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

Materiały do realizacji programu zostały przekazane przez Powiatową Stację Sanitarno-
Epidemiologiczną w Ząbkowicach Śląskich.

 

Śniadanie daje mochttp://www.sniadaniedajemoc.pl/index.dhtml

 Program ma na celu zwiększenie świadomości na temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka.