KÓŁKO SPOŁECZNE

W szkole działa Kółko Społeczne, które ma na celu przygotowanie uczniów do twórczej działalności społecznej w dorosłym życiu, rozwijanie inicjatyw uczniowskich i angażowanie uczniów do czynnego udziału w organizacji życia kulturalnego w szkole oraz kształtowanie prospołecznych postaw uczniów:

-osobistego zaangażowania,

-otwartości na współpracę, pomoc innym,

-dyscypliny i odpowiedzialności,

-patriotyzmu

Aby uczniowie mogli aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym ludzi dorosłych, muszą zdobyć podstawowe umiejętności sprzyjające właściwemu komunikowaniu się, współpracy, współdziałaniu, poznać i zrozumieć reguły i mechanizmy funkcjonowania społecznego oraz dostrzegać, że działalność człowieka może być konstruktywna bądź destruktywna.

Prezentowane koncepcje i założenia pedagogiczne programu obejmują:

- przełamywanie barier: wiekowych, pokoleniowych, intelektualnych,

- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień

- otwieranie się na potrzeby i problemy innych ludzi

- właściwe wykorzystanie czasu wolnego

- budowanie zdrowego poczucia własnej wartości

-stwarzanie warunków samodzielności i kreatywności

-dbałość o dobro, ład i porządek w szkole.

-dbałość o właściwą organizację komunikacji uczniowskiej w szkole:

-redagowanie gazetek, prowadzenie kącika krajoznawczego „Poznaj swój kraj",

-wywieszanie aktualnych informacji na tablicy ogłoszeń.

-wykonanie dekoracji okolicznościowych związanych z uroczystościami szkolnymi.

-udział w akcji Sprzątanie Świata, cmentarzy

- pomoc przy organizacji imprez :otwarcie szkoły , Andrzejki, Wigilia, Walentynki itp.

- umożliwienie uczniom i nauczycielom, pragnącym pomagać innym osobom, podjęcia działalności wolontaryjnej